fbpx

Enter your keyword

Koncesje OPC

Solidus Partners pomaga w uzyskaniu Koncesji OPC na obrót paliwami ciekłymi

Legalny obrót paliwami ciekłymi wymaga uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi (dalej zwaną koncesją OPC). Koncesja OPC udzielana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: Prezes URE) na rzecz podmiotu, który spełnia konkretne wymogi organizacyjne, prawne, finansowe i techniczne. Wymogi niezbędne do uzyskania koncesji OPC różnią się w zależności od rodzaju paliw i działalności, jaką ma zamiar prowadzić przyszły koncesjonariusz, a także formy jego działalności.

Nasi prawnicy to doświadczeni profesjonaliści, którzy z sukcesem prowadzą postępowania o udzielenie koncesji przed Prezesem URE.

Przeczytaj nasz artykuł o koncesjach OPC TUTAJ

Nasza oferta

Koncesje OPC - co musisz wiedzieć

Kto może ubiegać się o koncesję na obrót paliwami ciekłymi

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wiąże się z uzyskaniem koncesji. Koncesja OPC pozwoli na handel hurtowy oraz detaliczny paliwami ciekłymi w Polsce. Koncesję wydaje Urząd Regulacji Energetyki w formie decyzji. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi. Wyjątkiem jest sprzedaż dla odbiorcy końcowego dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek.

Wykaz paliw ciekłych, których obrót wymaga uzyskania koncesji:

 • półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11. 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 • gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00 – z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów zbożowych;
 • benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
 • benzyny lotnicze: 2710 12 31;
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
 • oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
 • benzyny silnikowe: 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41. 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
 • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 • ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
 • biopaliwa płynne (ciekłe):
 • 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
 • inne niż wymienione powyżej biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;

Obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Warunki, które trzeba spełnić aby dostać koncesję na obrót paliwami ciekłymi

 • masz siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu;
 • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania;
 • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
 • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji;
 • uzyskałeś decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskałeś zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowe albo wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego.

Dodatkowe informacje związane z uzyskaniem koncesji OPC

Proces otrzymania koncesji na obrót paliwami ciekłymi można zdefiniować w 5. krokach:

 1. Należy przygotować oraz złożyć wniosek. Wniosek składa się z minimum 50. dokumentów.
 2. Urząd sprawdzi czy wniosek jest kompletny. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, urząd wezwie do ich usunięcia w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć maksymalnie 30 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie udzieli koncesji. W tym przypadku należy złożyć wniosek od nowa.
 3. Jeżeli złożony wniosek nie posiada braków formalnych lub został odpowiednio poprawiony to URE rozpoczyna postępowanie administracyjne. W tym momencie otrzymuje się dokument o wszczęciu postępowania.
 4. Następuje sprawdzenie czy Urząd może wydać koncesje. Celem jest stwierdzenie, czy spełniasz określone w przepisach warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, oraz czy dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania tej działalności. Urząd Regulacji Energetyki może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Jeśli jest ryzyko, że decyzji odmownej, to urząd wskaże zależne od wnioskodawcy warunki, które nie zostały spełnione. Aby je spełnić, należy w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.
 5. Wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Jeśli złożony wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, urząd wyda koncesję. Wydawana jest w formie decyzji. Po uzyskaniu koncesji urząd wpisze twoją firmę do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Rejestr powadzi Urząd Regulacji Energetyki.

Kiedy koncesja OPC nie zostanie wydana:

 • twoja firma znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
 • w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto ci koncesję na działalność prowadzoną na podstawie ustawy Prawo energetyczne z przyczyn wymienionych w art. 41 ust. 3 tej ustawy. Będzie to np. rażące naruszenie warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej;
 • w ciągu ostatnich 3 lat zostałeś wykreślony z rejestru działalności regulowanej po otrzymaniu  zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. Zakaz wynika z:
  • złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności,
  • nieusunięcia w terminie naruszeń warunków wykonywania tej działalności,
  • rażącego naruszenia warunków wykonywania tej działalności;
 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli wnioskodawcą jest spółka, przedsiębiorca zagraniczny lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów czy też członkowie ich rad nadzorczych również nie mogą być skazane;
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku VAT;
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujący nad nią kontrolę albo współkontrolę, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Kwestie sprawowania kontroli regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Pamiętaj, że Urząd Regulacji Energetyki może odmówić ci koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku, jeśli stwierdzi zagrożenie obronności państwa lub obywateli.

Co otrzymasz w ramach współpracy z firmą Solidus Partners

Nasi prawnicy to doświadczeni profesjonaliści, którzy z sukcesem prowadzą postępowania o udzielenie koncesji przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. W ramach usługi polegającej na uzyskaniu koncesji OPC realizujemy następujące czynności:

 1. Wskazujemy jaka byłaby najbardziej optymalna forma do prowadzenia działalności koncesjonowanej.
 2. Informujemy jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wydanie koncesji OPC.
 3. Informujemy o warunkach technicznych, które należy spełnić, aby uzyskać koncesję na obrót paliwami technicznymi.
 4. Po przeprowadzeniu analizy sytuacji formalnoprawnej, finansowej i technicznej organizacji, wskazujemy na warunki, które należy dodatkowo spełnić, żeby móc prowadzić działalność koncesjonowaną.
 5. Składamy wniosek o udzielenie koncesji OPC i prowadzimy postępowanie przed Prezesem URE aż do wydania decyzji.
 6. Monitorujemy całą sprawę, prowadzimy korespondencję z URE, a w razie potrzeby składamy też wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku o udzielenie koncesji OPC.

Powierzając nam prowadzenie sprawy o udzielenie koncesji OPC, zdejmujesz z siebie wszelkie formalności dotyczące kontaktów z URE, a także skracasz czas uzyskania koncesji OPC do ustawowego minimum.

Cena już od 3990 zł netto. Wszelkie wątpliwości rozwiewamy pod numerem telefonu 513 502 873 lub pod [email protected]

O czym warto wiedzieć podczas ubiegania sie o Koncesję OPC

 • Za wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 616 zł. Udzielenie pełnomocnictwa to koszt 17 zł.
 • Na wydanie koncesji czeka się nie dłużej niż miesiąc jednak termin może się wydłużyć do 2 miesięcy
 • Od wydanej decyzji można się odwołać w terminie 2 tygodni, od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za odwołanie należy zapłacić 100 zł opłaty sądowej. Jeżeli Urząd Regulacji Energetyki uzna odwołanie za słuszne, może uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Wtedy prześle nową decyzję, od której można się odwołać. Odwołanie oraz zażalenie rozpatrywane jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Koncesję wydawana jest na czas oznaczony – nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesję można otrzymać na krótszy okres –  ale należy to zaznaczyć we wniosku o wydanie koncesji. Urząd Regulacji Energetyki może nakazać dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją – pomimo jej wygaśnięcia – jeśli wymaga tego interes społeczny. Koncesja może zostać przedłużona w ten sposób przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeśli działalność prowadzona z tego tytułu przynosi straty, to należy się pokrycie strat na rzecz przedsiębiorcy. Można złożyć wniosek o przedłużenie koncesji nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.
 • Po otrzymaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi powstaje obowiązek obliczania i zapłaty corocznej opłaty paliwowej. Należy ją zapłacić do 31 marca każdego roku. Sprawdź jak obliczyć opłatę paliwową.

Część informacji na stronie www.soliduspartners.pl pochodzi z rządowego portalu www.biznes.gov.pl

Zapytaj nas o koncesję OPCKlikając przycisk „Wyślij wiadomość” zgadzasz się na przetwarzanie przez nas podanych przez Ciebie danych. Dane te to imię i nazwisko, nazwa firmy, adres email oraz numer telefonu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie poświęconej polityce prywatności.